Warunki handlowe

Celem niniejszych warunków jest określenie oraz zdefiniowanie praw i obowiązków Sprzedającego (Dostawcy) jako jednej strony umowy, a także Kupującego (Klienta, Konsumenta) jako drugiej strony umowy. Wszystkie stosunki umowne między Sprzedającym a Kupującym są zawierane zgodnie z prawem Republiki Słowackiej. Jeśli stroną umowy jest konsument, stosunki prawne nieuregulowane niniejszymi Warunkami podlegają przepisom ustawy nr 40/1964 Dz.U. Kodeksu cywilnego z późniejszymi zmianami, ustawy nr 250/2007 Dz.U. w sprawie ochrony konsumentów z późniejszymi zmianami, ustawy nr 108/2000 Dz.U. w sprawie ochrony konsumentów w przypadku sprzedaży domowej i wysyłkowej z późniejszymi zmianami. Jeśli stroną umowy jest przedsiębiorca, stosunki prawne nieuregulowane niniejszymi warunkami podlegają przepisom ustawy nr 513/1991 Dz.U. Kodeksu handlowwgo z późniejszymi zmianami.

 

 1. Definicja
  1. Na potrzeby niniejszych Warunków Handlowych przyjmuje się następująco.
   1. Sklep Internetowy” oznacza program komputerowy – aplikację internetową dostępną w Internecie za pośrednictwem adresu internetowego https://www.frisbeeshop.pl/, którego główną funkcją jest umożliwienie wyświetlania, wybierania i zamawiania Towaru przez Użytkownika;
   2. Umowa Konsumencka” oznacza Umowę sprzedaży, w której stronami umowy są Dostawca jako jedna strona umowy i Konsument jako druga strona umowy;
   3. Sprzedającym” (Dostawcą) jest osoba, która przy zawieraniu i realizowaniu Umowy Konsumenckiej działa w ramach swojej działalności handlowej lub innej. Jest to przedsiębiorca, który oferuje i sprzedaje produkty lub świadczy usługi Konsumentowi, a także przedsiębiorca, który bezpośrednio lub za pośrednictwem innych przedsiębiorców dostarcza produkt Kupującemu;
   4. Konsumentem” (Kupującym) jest osoba, która kupuje produkty lub korzysta z usług na własny użytek lub na użytek członków gospodarstwa domowego, a przy tym zawiera i realizuje Umowę Konsumencką, nie czyniąc tego w ramach swojej handlowej ani innej działalności;
   5. Kupujący niebędący Konsumentem to osoba, która  przy zawieraniu i realizacji umowy sprzedaży czyni to w ramach swojej handlowej lub innej działalności;
   6. Zawarcie umowy sprzedaży – zamówienie kupującego stanowi propozycję zawarcia Umowy Zakupu. Sama Umowa Zakupu zostaje zawarta w momencie dostarczenia Kupującemu wiążącej zgody Sprzedającego wraz z propozycją umowy sprzedaży, co jest jednoznaczne z wiążącym potwierdzeniem zamówienia przez Sprzedającego. Od tego momentu między Sprzedającym a Kupującym istnieją wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie Zakupu, a także w niniejszych Warunkach. Warunki stanowią integralną część Umowy Zakupu;
   7. Koszyk” oznacza część Sklepu Internetowego, która jest automatycznie generowana poprzez aktywację odpowiednich funkcji przez Użytkownika w ramach jego działań podejmowanych w interfejsie użytkownika Sklepu Internetowego, w szczególności poprzez czynność dodania lub usunięcia Towaru, ewentualnie Usługi, i/lub zmianę ilości wybranego Towaru, ewentualnie Usługi;
   8. Kodeks cywilny” oznacza ustawę nr 40/1964 Dz.U. Kodeksu cywilnego z późniejszymi zmianami;
   9. Operator” oznacza spółkę Frisbee Shop Europe Ltd, IČO: 239495, z siedzibą w Suite 15, Oliaji Trade Centre, Francis Rachel Street, Victoria, Mahe, Seychelles;
   10. Dane Dostępu” oznaczają unikalny login i przypisane mu hasło podane przez Użytkownika w bazie danych Sklepu Internetowego podczas Rejestracji;
   11. Rejestracja” oznacza elektroniczną rejestrację Użytkownika w bazie danych sklepu internetowego, poprzez wypełnienie przynajmniej obowiązkowych danych rejestracyjnych w interfejsie użytkownika Sklepu Internetowego oraz Danych Dostępu, a następnie zapisanie ich w bazie danych Sklepu Internetowego;
   12. Użytkownik” oznacza każdą osobę prawną lub fizyczną korzystającą ze Sklepu Internetowego;
   13. Konto Użytkownika” oznacza część Sklepu Internetowego, która jest przypisana do każdego Użytkownika przez Rejestrację (co oznacza, że jest dla każdego Użytkownika unikalna) i udostępniana po wprowadzeniu Danych Dostępu;
   14. „Towar” oznacza przedmioty oferowane przez Operatora Użytkownikowi na sprzedaż za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w niektórych przypadkach wraz z licencją na     ich       wykorzystanie;

 2. Proces zawarcia Umowy
  1. Operator umożliwia Użytkownikowi zawarcie umowy kupna za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Przycisk "zamów" w interfejsie użytkownika Sklepu Internetowego stanowi ofertę zawarcia Umowy Zakupu.
  2. Za bezwarunkową akceptację oferty Operatora dotyczącej zawarcia Umowy Zakupu zgodnie z ust. 2.1 niniejszych Warunków przez Użytkownika uważa się kliknięcie przycisku „Zamów”.
  3. Za bezwarunkową akceptację oferty zgodnie z ust 2.2 niniejszych Warunków uważa się zawarcie Umowy Zakupu.
  4. Umowa zostaje zawarta w momencie, gdy informacja elektroniczna o kliknięciu przycisku „Zamów” przez Użytkownika dotrze za pośrednictwem Internetu na serwer, na którym zainstalowany jest Sklep Internetowy.
  5. Użytkownik zobowiązuje się do wypełnienia odpowiednich pól tekstowych w interfejsie użytkownika Sklepu Internetowego prawdziwymi i kompletnymi danymi, w szczególności zgodnie z prawdą podając swój adres mejlowy, dane identyfikacyjne i ewentualnie adres dostawy. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Operator zasadnie uzna dane wprowadzone przez Użytkownika za poprawne i kompletne,  oraz nie jest zobowiązany ani uprawniony do ich sprawdzania.
  6. Operator prześle Użytkownikowi wiadomość mejlową potwierdzającą zawarcie Umowy Zakupu na adres mejlowy podany przez Użytkownika w odpowiednim polu interfejsu użytkownika w Sklepie Internetowym.

 3. Umowa Zakupu
  1. Zawiercie Umowy Zakupu jest jednoznaczne z wejściem w życie poniższych postanowień.
   1. Użytkownik kupuje od Operatora Towar wybrany przez niego za pośrednictwem interfejsu użytkownika w Sklepie Internetowym, wkładając go do koszyka, w ilości wskazanej przez Użytkownika albo ustawionej przez niego dla danego Towaru, korzystając z możliwości interfejsu użytkownika Sklepu Internetowego, co jest jednoznaczne z jego zobowiązaniem zapłaty Operatorowi ceny za Towar podanej dla danego rodzaju Towaru w interfejsie użytkownika Sklepu Internetowego.
   2. Operator ma prawo do odstąpienia od Umowy zakupu z jakiegokolwiek powodu i bez podania przyczyny do momentu wysłania Towaru do Użytkownika. Odstąpienie od Umowy Zakupu obejmuje również czynności prawne Operatora polegające na powiadomieniu Użytkownika, że zamówiony przez niego Towar nie może zostać dostarczony.
   3. Operator ma prawo w dowolnym momencie poprosić Użytkownika o dodatkowe potwierdzenie zamówienia, a także wstrzymać wysyłkę do czasu otrzymania takiego potwierdzenia.
   4. Sposób pakowania Towarów jest ustalany wyłącznie przez Operatora.
   5. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Operatora kosztów związanych  z pakowaniem i dostawą danego Towaru przeznaczonego do wysyłki Użytkownikowi w wysokości określonej dla danego zamówienia w interfejsie Sklepu Internetowego.
   6. Użytkownik ma prawo wybrać jedną z dostępnych w interfejsie użytkownika Sklepu Internetowego metod płatności ceny Towarów, a także innych ewentualnych płatności gotówkowych na rzecz Operatora.
   7. Jeśli którakolwiek z metod płatności zawiera informacje o kosztach dokonania takiej płatności, Użytkownik jest zobowiązany do ich poniesienia zgodnie z informacją podaną dla danej płatności w interfejsie użytkownika Sklepu Internetowego.
   8. W przypadku płatności bezgotówkowej przelewem bankowym, Użytkownik jest zobowiązany do wpisania tytułu płatności zgodnie ze wskazówkami Operatora.
   9. W przypadku płatności bezgotówkowej zobowiązanie Użytkownika do opłacenia ceny zakupu uznaje się za spełnione w momencie zaksięgowania odpowiedniej kwoty na rachunku bankowym wskazanym przez Operatora.
   10. Operator ma prawo udzielić Użytkownikowi rabatu na cenę Towaru. Rabaty na cenę poszczególnych rodzajow Towaru mogą się łączyć, chyba że dla danej zniżki wyraźnie określono inaczej.
   11. Cena zakupu Towaru nie obejmuje żadnych płatności, opłat ani innego wynagrodzenia, które Użytkownik musi ponieść za usługi świadczone przez osoby trzecie w związku z zapłatą ceny zakupu Towaru; koszty te są wyłącznie kosztami Użytkownika.
   12. Operator zastrzega sobie prawo własności do Towaru, który jest przedmiotem Umowy zakupu, aż do momentu zapłaty pełnej ceny zakupu za dany Towar przez Użytkownika.
   13. Operator zobowiązuje się dostarczyć Towar do Użytkownika we właściwym terminie od zawarcia Umowy Zakupu. Wszystkie terminy dostawy Towarów wymienione w interfejsie użytkownika Sklepu Internetowego mają jedynie charakter orientacyjny.
   14. Operator zawsze prześle Użytkownikowi dokument podatkowy – fakturę w formie elektronicznej, na adres mejlowy Użytkownika podany dla danego zamówienia w interfejsie użytkownika Sklepu Internetowego.
   15. Jeśli Operator wraz z Towarem dostarcza Użytkownikowi podarunek, umowa darowizny pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem zostaje zawarta z założeniem, że w przypadku rozwiązania Umowy Zakupu zostanie rozwiązana również dana umowa darowizny, a Użytkownik jest zobowiązany wraz Towarem zwrócić Operatorowi również podarunek.
   16. Operator udziela Użytkownikowi gwarancji na zakupione Towary pod warunkiem, że okres gwarancji jest określony dla danego rodzaju Towaru w interfejsie użytkownika Sklepu Internetowego wraz z informacją o okresie obowiązywania, jednak podana gwarancja jest ważna jedynie dla Konsumentów.
   17. Użytkownik jest uprawniony do zgłoszenia wadliwości Towaru pod adresem siedziby Operatora i/lub siedziby jego działalności. Za moment rozpoczęcia procedury reklamacyjnej uważa się moment dostarczenia Operatorowi reklamowanego Towaru przez Użytkownika.
   18. Jeżeli w interfejsie użytkownika Sklepu Internetowego Użytkownik nabywa Towar określony jako używany zakłada się, że jest on świadomy, że dokonuje zakupu Towaru będącego w stanie używanym z posiadanymi wadami zgodnie z opisem.
   19. Ryzyko utraty, uszkodzenia i/lub zniszczenia Towaru podlegającego Umowie Zakupu zostanie przeniesione na Użytkownika, który jest Konsumentem, z chwilą otrzymania przez niego Towaru.
   20. Ryzyko utraty, uszkodzenia i/lub zniszczenia Towaru będącego przedmiotem Umowy przechodzi na Użytkownika, który nie jest Konsumentem, w momencie odbioru przez niego Towaru.

 4. Konto użytkownika
  1. Użytkownik ma prawo do założenia Konta Użytkownika poprzez Rejestrację.
  2. Użytkownik jest zobowiązany do wprowadzenia Danych Dostępu przed wejściem na Konto Użytkownika.
  3. Za Dane Dostępu Użytkownika wprowadzone podczas Rejestracji uważa się dane wprowadzone podczas zamawiania każdego Towaru przez Użytkownika po zalogowaniu się na jego Konto Użytkownika.
  4. Użytkownik nie ma prawa udostępniać osobom trzecim swoich Danych Dostępu ani żadnego innego dostępu do Konta Użytkownika. Użytkownik jest zobowiązany do podjęcia wszelkich uzasadnionych środków ostrożności, aby zachować je w tajemnicy. Użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za nieautoryzowane wykorzystanie jego Danych Dostępu lub Konta Użytkownika, w tym za szkody wyrządzone Operatorowi lub osobom trzecim. W przypadku utraty, kradzieży lub innego naruszenia prawa do korzystania z haseł Użytkownik jest zobowiązany bez zbędnej zwłoki powiadomić o tym Operatora. Operator jak najszybciej dostarczy Użytkownikowi nowe Dane Dostępu.
  5. Operator ma prawo do jednostronnej zmiany niniejszych Warunków; użytkownik zostanie powiadomiony o ich modyfikacji przez sklep internetowy i/lub pocztę elektroniczną pod adresem mejlowym użytkownika wprowadzonym w bazie danych Sklepu Internetowego. Użytkownik ma prawo odmówić zgody na zmianę Regulaminu w ciągu 30 dni od pierwszego logowania na Konto Użytkownika po powiadomieniu o zmianie Warunków Handlowych (w przypadku podania informacji za pośrednictwem Sklepu Internetowego) lub od doręczenia danej wiadomości mejlowej na skrzynkę mejlową Użytkownika (w przypadku dostarczenia informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej), a w konsekwencji wypowiedzieć zobowiązanie z dotrzymaniem terminu wypowiedzenia wynoszącym 30 dni, na które obie strony wyrażają zgodę, uważając ten okres za odpowiedni na uzyskanie podobnych świadczeń od innego dostawcy.

 5. Informacje dla konsumentów
  1. Konsument ma prawo do odstąpienia od Umowy Zakupu w ciągu czternastu (14) dni od otrzymania Towaru. Jeśli przedmiotem Umowy Zakupu jest kilka rodzajów Towarów lub dostawa kilku części, okres ten zaczyna się liczyć od momentu otrzymania ostatniej dostawy Towaru. Odstąpienie od Umowy Zakupu musi zostać wysłane do Operatora (jako Sprzedającego) w terminie określonym w niniejszym punkcie.
  2. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od Umowy Zakupu, jest on zobowiązany powiadomić pisemnie, na jaki rachunek bankowy życzy sobie otrzymać zwrot ceny zakupu za Towar, która może zostać pomniejszona, jeśli wystąpią ku temu przyczyny prawne.
  3. Jeśli Konsument odstąpi od Umowy Zakupu Towaru i zwróci go Operatorowi w stanie uszkodzonym i/lub zużytym, zwłaszcza jeśli oryginalne oznaczenia Towaru (tj. tabliczki, naklejki, itp.) zostaną usunięte, Konsument jest zobowiązany do zwrotu Operatorowi kosztów przywrócenia Towaru do stanu pierwotnego.
  4. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od Umowy Zakupu, Operator zobowiązany jest bez zbędnej zwłoki zwrócić Konsumentowi sumę równą cenie zakupu, nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji Konsumenta o odstąpieniu od danej Umowy Zakupu.
  5. Jeżeli na podstawie Umowy Zakupu Konsument otrzymał Towar składający się z przedmiotów ruchomych, zobowiązany jest odesłać go Operatorowi bez zbędnej zwłoki, nie później niż 14 dni od daty odstąpienia od danej Umowy Zakupu, lub przekazać go na adres Operatora lub siedziby jego działalności.
   Termin uważa się za zachowany, jeśli rzeczy ruchome zostaną wysłane do Operatora nie później niż w ostatnim dniu wyżej wymienionego okresu.
  6. Konsument ponosi odpowiedzialność wobec Operatora za zmniejszenie wartości Towaru w związku z obsługą Towaru w sposób inny niż konieczny do zapoznania się z jego charakterem i cechami, w tym jego funkcjonalnością.
  7. Operator korzysta z opcji pozasądowego rozpatrywania skarg konsumenckich. W przypadku reklamacji Konsumenci mogą bezpłatnie skontaktować się z odpowiednim pracownikiem Operatora za pośrednictwem poczty elektronicznej [email protected].

 6. Procedura reklamacyjna
  1. Operator odpowiada przed Konsumentem za niewadliwość towaru w momencie jego przekazania. Powyższe nie ma zastosowania, jeżeli przedmiotem Umowy Zakupu jest Towar z wadami, o których Operator jest zobowiązany powiadomić Konsumenta, jeżeli wady te są Operatorowi znane lub powinny być znane w świetle wszystkich okoliczności.
  2. Jeśli Towar posiada wady, Konsument jest uprawniony do żądania dostarczenia nowego Towaru bez wad, chyba że charakter wady jest błahy lub przedmiotem Umowy Zakupu był Towar obciążony wadami i fakt ten był Konsumentowi znany, albo powinien być znany, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności. Jeśli wada dotyczy tylko części Towaru, Konsument może żądać wymiany jedynie odpowiedniego elementu; jeśli nie jest to możliwe, ma prawo odstąpić od Umowy Zakupu.
  3. Prawo do dostarczenia Towaru lub wymiany części Towaru ma zastosowanie również w przypadku wady usuwalnej, jeśli Towar nie może być używany zgodnie z przeznaczeniem z powodu powtarzalnego występowania wady po naprawie lub obecności większej ilości wad. W takim przypadku Konsument ma prawo do odstąpienia od Umowy Zakupu.
  4. Jeśli Konsument nie odstąpi od Umowy Zakupu lub nie skorzysta z prawa do dostarczenia nowych Towarów bez wad, albo do wymiany części lub naprawy Towaru, może wymagać przyznania adekwatnej zniżki na cenę Towaru. Konsument ma prawo do adekwatnej zniżki ceny Towaru, również jeśli Operator nie jest w stanie dostarczyć mu nowego Towaru wolnego od wad, wymienić jego części lub dokonać naprawy Towaru, jak również w przypadku kiedy Operator nie dokona naprawy w  odpowiednim czasie lub kiedy rozwiązanie polegające na naprawie Towaru jest dla Konsumenta wyjątkowo kłopotliwe.
  5. Konsument nie ma prawa do skorzystania z powyższych praw wobec wadliwego Towaru, jeśli przed odbiorem Towaru był świadomy istnienia wad lub jest odpowiedzialny za ich powstanie.
  6. Odpowiedzialność Operatora za wady Towaru nie odnosi się do zużycia Towaru spowodowanego jego normalnym użytkowaniem, jak również Towaru sprzedawanego po niższej cenie jako posiadającego wady, z powodu czego uzgodniono niższą cenę zakupu, ani Towaru używanego, jeśli wady są wynikiem użytkowania lub zużycia w stopniu wiadomym w momencie odbioru Towaru przez Konsumenta, lub jeśli wynika to z charakteru Towaru.
  7. Jeśli Towar jest objęty gwarancją, Konsument ma prawo do reklamowania wadliwego towaru w okresie gwarancyjnym.
  8. Na żądanie Konsumenta Operator zobowiązany jest dostarczyć Konsumentowi kartę gwarancyjną. Jeśli charakter Towaru na to pozwala, zamiast karty gwarancyjnej Operator może wystawić Konsumentowi jedynie dowód zakupu Towaru zawierający informacje, które powinny być zawarte w karcie gwarancyjnej.
  9. Jeśli Konsument korzysta z przysługującego mu prawa do usunięcia wad Towaru poprzez jego naprawę, w przypadku Towaru, dla którego podmiot dokonujący naprawy jest niezależny od Operatora, którego siedziba lub miejsce prowadzenia działalności znajduje się w tym samym miejscu co siedziba Operatora lub w miejscu bliższym dla Konsumenta, Konsument skorzysta z prawa do naprawy gwarancyjnej u tego podmiotu.
  10. Reklamacje dotyczące Towaru, muszą być przetworzone bez zbędnej zwłok, wraz z usunięciem jego wad, nie później niż 30 dni od daty zgłoszenia, chyba że Operator uzgodni z Konsumentem dłuższy okres. Po upływie tego okresu Konsument ma takie same prawa, jak w przypadku istotnego naruszenia warunków Umowy.
  11. Termin przetworzenia reklamacji nie obowiązuje do czasu dostarczenia Operatorowi przez Konsumenta wszystkich dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.
  12. Po rozwiązaniu roszczenia Operator lub wyznaczony przez niego podmiot wezwie Konsumenta do odbioru naprawionego Towaru.
  13. Uprawnienie do korzystania z prawa do wad Towaru wygasa w przypadku niewłaściwej instalacji lub niewłaściwego uruchomienia Towaru, a także w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z Towarem, zwłaszcza w przypadku korzystania z Towaru w warunkach niezgodnych z parametrami określonymi w dokumentacji Towaru.

 7. Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów
  1. Kupujący – Konsument ma prawo skontaktować się z Operatorem – Sprzedającym drogą elektroniczną pod adresem [email protected] z prośbą o naprawienie szkody w każdym przypadku, kiedy nie jest usatysfakcjonowany sposobem, w jaki Sprzedawca uregulował swoje roszczenie lub jeśli uważa, że sprzedawca naruszył jego prawa. Jeżeli sprzedawca odpowie na to żądanie odmownie lub nie odpowie na nie w ciągu 30 dni od jego wysłania, Konsument ma prawo wszcząć alternatywne rozstrzyganie sporów za pośrednictwem podmiotu uprawnionego do alternatywnego rozstrzygania sporów (zwanego dalej podmiotem ARS), przy czym zgodnie z ustawą nr 391/2015 Dz.U. za podmioty ARS uważa się organy i upoważnione osoby prawne, u których zgodnie z § 3 ustawy nr 391/2015 Dz.U. Konsument może złożyć wniosek w sposób określony w § 12 ustawy nr 391/2015 Dz.U.
  2. Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem Platformy Alternatywnego Rozwiązywania Sporów ODR dostępnej online na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
  3. Do alternatywnych metod rozwiązywania sporów może uciekać się jedynie Konsument – osoba fizyczna, która przy zawieraniu i realizowaniu umowy konsumenckiej nie działa w zakresie swojej działalności gospodarczej, zatrudnienia lub wykonywanego zawodu. Alternatywne metody rozwiązywania sporów dotyczą wyłącznie sporu między Konsumentem a Sprzedawcą wynikającego z umowy konsumenckiej lub związanego z umową konsumencką. Alternatywne metody rozwiązywania sporów dotyczą jedynie umów zawieranych na odległość. Alternatywne metody rozwiązywania sporów nie dotyczą sporów, w których wartość sporu nie przekracza 20 EUR. Podmiot ARS może zażądać od konsumenta wniesienia opłaty za zainicjowanie alternatywnego rozstrzygania sporu do maksymalnej kwoty 5 EUR z VAT.

 8. Ochrona danych osobowych
  1. Podczas przetwarzania danych osobowych Operator przestrzega rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, uchylającego dyrektywę 95/46/WE (zwaną dalej „GDPR”) oraz ustawy nr 18/2018 Dz.U. w sprawie ochrony danych osobowych i poprawek do niektórych aktów.
  2. Szczegółowe informacje na temat sposobu, w jaki zbieramy, przetwarzamy i chronimy prywatność naszych klientów podczas korzystania z naszych usług, podlegają naszej polityce prywatności.

 9. Cookies

  Niniejszym Operator informuje Użytkownika, że przetwarza pliki cookies Użytkownika, w tym stałe pliki cookies a Użytkownik wyraża na to zgodę.

  Zgoda na podstawie poprzedniego ustępu udzielana jest na okres 1 roku/rok.

  Operator przetwarza pliki cookies Użytkownika w celu personalizacji treści i reklam, korzystania z funkcji mediów społecznościowych i analizy odwiedzin. Informacje o tym, w jaki sposób użytkownik korzysta ze sklepu internetowego, Operator udostępnia swoim partnerom działającym w obrębie mediów społecznościowych, ogłoszeniowych i analitycznych.

 10. Korzystanie ze sklepu internetowego
  1. Niniejszym Operator udziela Użytkownikowi niewyłącznej licencji na korzystanie ze Sklepu Internetowego w sposób przewidziany w niniejszych Warunkach.
  2. Operator ma prawo do wprowadzania zmian w Sklepie Internetowym, tj. jego rozwiązań technicznych i/lub interfejsu użytkownika.
  3. Operator ma prawo ograniczyć lub przerwać funkcjonowanie Sklepu Internetowego, a także dostęp do niego na okres niezbędny do dokonania konserwacji lub naprawy Sklepu Internetowego.
  4. Podczas korzystania ze Sklepu Internetowego Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa Republiki Słowackiej i Wspólnoty Europejskiej. Jeśli w wyniku naruszenia tego zobowiązania Użytkownika wobec Operatora lub osób trzecich wystąpią jakiekolwiek szkody, Użytkownik jest zobowiązany do pełnego zrekompensowania każdej z nich.
  5. W przypadku naruszenia niniejszych Warunków Handlowych lub Umowy Zakupu, a także obowiązujących przepisów prawa, Operator ma prawo do usunięcia Konta użytkownika.
 11. Oświadczenia Operatora
  1. Operator deklaruje, że zapisy danych w sklepie internetowym jako systemie elektronicznym są wiarygodne, przeprowadzane systematycznie i chronione przed zmianami.
  2. Z powodu błędu technicznego w sklepie internetowym może dojść do wyświetlenia ceny Towaru, której kwota nie odpowiada typowej cenie takich Towarów na rynku; w takim przypadku Operator nie jest zobowiązany do dostarczenia Towaru w takiej cenie. W takim przypadku skontaktuje się z Użytkownikiem i powiadomi go o rzeczywistej cenie zakupu Towaru, a Użytkownik będzie miał prawo zdecydować, czy życzy sobie nabyć Towar za rzeczywistą cenę zakupu i jeśli odmówi, Umowa Zakupu zostanie anulowana.
  3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że fotografie Towaru w sklepie internetowym mogą być ilustrowane lub mogą powodować mylące wrażenie w wyniku ich przeniesienia do środowiska technicznego Użytkownika, w związku z czym Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z pełnym opisem Towaru, a w przypadku wystąpienia wątpliwości do skontaktowania się z Operatorem.
  4. Dane kontaktowe Operatora do komunikacji z Użytkownikiem zostały podane w interfejsie Użytkownika sklepu internetowego w sekcji "O nas".

 12. Prawo do odstąpienia od umowy
  1. Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy zakupu bez podania przyczyny zgodnie z § 7 i nast. ustawy nr 102/2014 Dz.U. o ochronie konsumenta przy sprzedaży na odległość (zwanej dalej „ustawy o ochronie konsumenta przy sprzedaży na odległość”) odpowiednio w ciągu 14 dni od otrzymania Towaru, ewentualnie od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług lub umowy o dostarczenie treści elektronicznych inaczej niż na materialnym nośniku, jeżeli Sprzedawca terminowo i należycie wypełni obowiązki informacyjne zgodnie z ust. §3 ustawy o ochronie konsumentów w sprzedaży na odległość. Okres odstąpienia od umowy zakupu bez podania przyczyny zostaje zwiększony przez sprzedającego do 99 dni.
  2. W tym okresie kupujący ma prawo rozpakować towary i wypróbować je w sposób podobny do tego, jaki umożliwia klasyczny zakup w sklepie „stacjonarnym”, w zakresie niezbędnym do określenia wad, właściwości i funkcjonalności towarów.
  3. Kupujący jest zobowiązany do odesłania towaru Sprzedającemu lub osobie upoważnionej do przejęcia towaru przez Sprzedającego nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Sprzedający podejmuje się odebrania towaru osobiście lub przez upoważnioną osobę. Termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uważa się za dotrzymany, jeżeli towar został przekazany do dostawcy nie później niż w ostatnim dniu wspomnianego okresu.
  4. Nie ma możliwości odstąpienia od umowy w przypadku Towaru zamkniętego w opakowaniu ochronnym, które nie podlega zwrotowi ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie ochronne zostało uszkodzone po otrzymanej dostawie.
  5. Jeśli Kupujący odebrał już zamówiony Towar, jest zobowiązany zwrócić go w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu. Kupujący jest świadomy, że dokonany przez niego zwrot zamówionego Towaru w stanie uszkodzonym, częściowo zużytym lub innym niż taki, w jakim został wysłany przez Sprzedającego uprawnia Sprzedającego do pokrycia szkody z kwoty wpłaconej przez Kupującego za zamówiony Towar pod warunkiem, że Sprzedający jest w stanie taką szkodę udowodnić.
  6. W dokumencie odstąpienia od umowy Kupujący powinien podać dane kontaktowe oraz numer rachunku, na który życzy sobie otrzymać zwrot wpłaconej przez niego kwoty za zamówiony Towar równej cenie ustalonej przez Sprzedającego. Sprzedający jest zobowiązany zwrócić Kupującemu wszelkie otrzymanie od niego płatności w związku z zawartą umową bez zbędnej zwłoki w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia mu odstąpienia od umowy. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu płatności Kupującemu przed dostarczeniem Towaru przez Kupującego lub do czasu, gdy Kupujący nie udowodni, że Towar został wysłany do Sprzedającego, chyba że Sprzedawca zaproponuje, że Towar zostanie odebrany przez niego osobiście lub przez osobę przez niego upoważnioną.
  7. Jeśli Kupujący odstąpi od Umowy Zakupu, zostanie ona anulowana od samego początku, podobnie jak każda dodatkowa umowa związana z Umową Zakupu, z której Kupujący się wycofał. Od Kupującego nie można żądać pokrycia żadnych kosztów ani innych płatności w związku z anulowaniem umowy dodatkowej, z wyjątkiem zobowiązań dotyczących kosztów i płatności, o których mowa w ust. § 9 ust 3., § 10 ust. 3. i 5. ustawy o ochronie konsumenta przy sprzedaży na odległość i cenach usług, jeżeli umowa dotyczy świadczenia usług, a usługa była w pełni wykonana.
  8. Kupujący ponosi koszty zwrotu Towaru Sprzedającemu lub osobie upoważnionej przez Sprzedającego do przejęcia Towaru. Powyższe nie ma zastosowania, jeżeli Sprzedający zgodził się ponieść koszty we własnym zakresie lub jeśli nie wypełnił swojego zobowiązania wynikającego z § 3 ust. 1 lit. i) Ustawy o ochronie konsumenta przy sprzedaży na odległość.
  9. Nabywca odpowiada wyłącznie za uszkodzenie Towaru wynikające z użycia Towaru wykraczającego poza konieczne do określenia jego właściwości i funkcjonalności. Konsument nie ponosi odpowiedzialności za zmniejszenie wartości Towaru, jeżeli Sprzedający nie wywiązał się z obowiązku poinformowania Konsumenta o prawie odstąpienia od Umowy zgodnie z § 3 ust. 1 lit. h) Ustawy o ochronie konsumenta przy sprzedaży na odległość.
  10. W przypadku, gdy Kupujący odstąpi od umowy i dostarczy Sprzedającemu Towar, który jest używany, uszkodzony lub niekompletny, Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedającemu wartość, o jaką została zmniejszona wartość Towaru w rozumieniu § 457 Kodeksu cywilnego w rzeczywistej kwocie wraz z kosztami poniesionymi przez Sprzedającego w związku z naprawą Towaru i jego przywróceniem do stanu pierwotnego obliczonych zgodnie z cennikiem (po)gwarancyjnego serwisu Towaru. Zgodnie z niniejszymi Warunkami handlowymi i reklamacyjnymi Kupujący jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania Sprzedającemu w wysokości nieprzekraczającej różnicy między ceną zakupu Towarów a jego wartością w momencie odstąpienia od Umowy zakupu.
  11. Zgodnie z § 7 ust. 6 Ustawy o ochronie konsumenta dotyczącej sprzedaży na odległość Kupujący nie może odstąpić od umowy, której przedmiotem jest:

   sprzedaż towarów wyprodukowanych według szczególnych wymagań konsumenta, towarów na specjalne zamówienie lub towarów nieprefabrykowanych, przeznaczonych specjalnie dla jednego konsumenta,

   sprzedaż towarów zamkniętych w opakowaniach ochronnych, które nie podlegają zwrotowi ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeśli opakowanie ochronne zostało uszkodzone przez Konsumenta,

   sprzedaż fonogramów, nagrań wideo, nagrań dźwiękowych i wideo, książek lub oprogramowania komputerowego sprzedawanych w opakowaniach ochronnych, jeśli Konsument rozpakował opakowanie,

   udostępnianie treści elektronicznych innych niż na materialnym nośniku, jeżeli ich udostępnienie zostało zainicjowane za wyraźną zgodą Konsumenta, a Konsument oświadczył, że został należycie poinformowany, że straci prawo odstąpienia od umowy poprzez wyrażenie zgody,

   sprzedaż towarów, które po zawarciu umowy i otrzymaniu towarów od Sprzedającego zostały zmontowane, złożone lub wykorzystane w taki sposób, że wznowienie ich sprzedaży nie jest możliwe bez zwiększonego wysiłku i kosztów, np. złożone lub zmontowane meble itp.

 13. Postanowienia końcowe
  1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach Handlowych zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy nr 22/2004 Dz.U. w sprawie handlu elektronicznego oraz zmianie ustawy nr 128/2002 Dz.U. dotyczącej kontroli państwa nad rynkiem wewnętrznym w sprawach dotyczących ochrony konsumentów wraz z późniejszymi zmianami niektórych ustaw zmienionych ustawą  284/2002 Dz.U. z późniejszymi zmianami i ustawy nr 102/2014 Dz.U. o ochronie konsumentów przy sprzedaży na odległość.
  2. Organem nadzoru jest Słowacka Inspekcja Handlowa.
  3. Konsument ma możliwość skontaktowania się z alternatywnym organem rozstrzygania sporów konsumenckich, który (choć w sposób niewiążący) jest uprawniony do rozpatrywania wszelkich sporów między Konsumentem jako klientem sklepu internetowego a Operatorem sklepu internetowego.

   Niniejsze Warunki Handlowe i warunki reklamacyjne stają się ważne dla Kupującego z chwilą zawarcia Umowy Zakupu.

 14. Prawo właściwe
  1. Niniejsze Warunki Handlowe i warunki reklamacyjne, podobnie jak Umowa Zakupu, podlegają prawu Republiki Słowackiej.

 15. Ważność
  1. Niniejsze Warunki Handlowe i warunki reklamacyjne obowiązują od 17 maja 2019 roku.